Senagat habarlary

 • Haýsy açyk mebel has meşhur?

  Haýsy açyk mebel has meşhur?

  Açyk mebel, açyk ýaşaýyş ýerlerini dynç almak we güýmenmek üçin ajaýyp we amatly ýerlere öwürmek isleýän adamlar üçin meşhur saýlama öwrüldi.Bazardaky dürli wariantlar bilen haýsy açyk mebeliň has meşhurdygyny we haýsy faktordygyny düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň çydamly?

  Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň çydamly?

  Açyk mebel saýlamak meselesine gezek gelende, çydamlylygy göz öňünde tutmaly esasy faktor, esasanam maýa goýumlaryňyzyň elementlere garşy durmagyny we köp ýyllap dowam etmegini isleseňiz.Bazarda açyk mebeliň dürli görnüşleri bar, ýöne rattan mebelleri iň d ...
  Koprak oka
 • Daşarda dynç almak üçin amatly we amatly ýer gözleýärsiňizmi?

  Daşarda dynç almak üçin amatly we amatly ýer gözleýärsiňizmi?

  Dokalan rattan gününe serediň.Tebigy, toprakly görnüşi we kaşaň dizaýny bilen bu gün düşegi, açyk howada açylmagyň we lezzet almagyň ajaýyp usulydyr.Rattan dokalan gündiz düşegi, adatça ýokary hilli rattandan, daşarda ulanmak üçin ajaýyp çydamly we dowamly materialdan ýasalýar.W ...
  Koprak oka
 • Nädip öý haýwanyňyzy rahat we bagtly duýup bilersiňiz?

  Nädip öý haýwanyňyzy rahat we bagtly duýup bilersiňiz?

  Muňa ýetmegiň iň oňat usullaryndan biri, olara rattan tegelek haýwan ýatagy bermekdir.Amatly we amatly dizaýny bilen bu düşek, öý haýwanyňyzyň dynç almagy we dynç almagy üçin iň amatly ýerdir.Rattan tegelek haýwan düşegi, adatça PE örülen we ýumşak, pagta ýaly amatly materiallardan ýasalýar, Bu ...
  Koprak oka
 • Açyk meýdanda nahar iýmegi halaýanlar üçin “bistro” toplumy meşhurlyga öwrüldi

  Bu toplumlar iki adama daşarda nahar ýa-da içgilerden lezzet almak üçin ajaýyp we amatly ýer bermek üçin döredildi.Ykjam ululygy we özüne çekiji dizaýny bilen bistro toplumlary kiçi balkonlar, eýwanlar ýa-da baglar üçin ajaýyp.“Bistro” toplumlary dürli materiallarda, klassiki ýasalan iro-dan ...
  Koprak oka
 • Tomus gelýär, açyk piknikde taýynmy?

  Wayolda has yssy howa bolansoň, köp adam daşarda has köp wagt geçirmäge taýynlanýar, şol sanda al freskony iýmek.Açyk nahar toplumlary, maşgala we dostlaryňyz bilen naharlanmak üçin oňat we amatly ýer döretmegiň ajaýyp usulydyr.Açyk nahar toplumlary dürli materiallarda, stillerde we ...
  Koprak oka
 • COVID-19 pandemiýasyndan soň açyk ýaşaýyş meşhurlyk gazandy.

  COVID-19 pandemiýasyndan soň açyk ýaşaýyş meşhurlyk gazandy.

  Pandemiýa sebäpli köp adam ýaşaýyş ýerlerini has amatly we işlemegiň ýollaryny gözleýär.Meşhurlygyň artandygyny gören mebelleriň bir bölegi çaýkanýan oturgyçdyr.Oturýan oturgyçlar asyrlar boýy söýgüli mebel bölegi bolup durýar....
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylyň jemlenişi - Buzzurylyň iň oňat sözi - Kemping ykdysadyýeti

  2022-nji ýylyň jemlenişi - Buzzurylyň iň oňat sözi - Kemping ykdysadyýeti

  Näme üçin kempir birden ot alýar? 2022-nji ýyldaky açyk kempir däli nädip ot aldy?Dynç alyş barada aýdylanda, köp adamlar muny Europeewropada we ABŞ-da dynç alyş däbi diýip hasaplaýarlar.Aslynda, epidemiýa başlandan soň kemping tendensiýasy bütin dünýäde başlandy.Uzak aralyk ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda açyk dynç alyş mebel bazaryndaky çaklama derňewi

  2022-nji ýylda açyk dynç alyş mebel bazaryndaky çaklama derňewi

  2022-nji ýylda açyk dynç alyş mebel bazaryndaky çaklama derňewi Hytaý işewürlik maglumatlary tory: Daşky dynç alyş mebelleri we enjamlary diňe bir açyk howanyň agyr şertlerine uýgunlaşmak üçin güýçli funksiýa eýe bolman, eýsem daşky gurşawy abadanlaşdyrmak we moda ýolbaşçylyk etmek ýaly rol oýnaýar ...
  Koprak oka