Habarlar

 • Haýsy açyk mebel has meşhur?

  Haýsy açyk mebel has meşhur?

  Açyk mebel, açyk ýaşaýyş ýerlerini dynç almak we güýmenmek üçin ajaýyp we amatly ýerlere öwürmek isleýän adamlar üçin meşhur saýlama öwrüldi.Bazardaky dürli wariantlar bilen haýsy açyk mebeliň has meşhurdygyny we haýsy faktordygyny düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň çydamly?

  Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň çydamly?

  Açyk mebel saýlamak meselesine gezek gelende, çydamlylygy göz öňünde tutmaly esasy faktor, esasanam maýa goýumlaryňyzyň elementlere garşy durmagyny we köp ýyllap dowam etmegini isleseňiz.Bazarda açyk mebeliň dürli görnüşleri bar, ýöne rattan mebelleri iň d ...
  Koprak oka
 • Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň uzyn dowam edýär?

  Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň uzyn dowam edýär?

  Daşky mebel saýlanyňyzda çydamlylyk esasy faktor.Hiç kim açyk mebellere diňe gysga wagtyň içinde ýaramazlaşmagy üçin maýa goýmak islemeýär.Şonuň üçin açyk mebelleriň haýsy görnüşleriniň iň uzak dowam etjekdigini bilmek möhümdir.Açyk meýdanda gaty köp wariant bar ...
  Koprak oka
 • Halaýan açyk howany saýlamak üçin Boomfortue-a hoş geldiňiz

  Halaýan açyk howany saýlamak üçin Boomfortue-a hoş geldiňiz

  Açyk mebeliň köp görnüşi bar, şol sanda çäklendirilmeýär: Stollar we oturgyçlar: Açyk nahar stollary we oturgyçlar nahar ýa-da dynç alyş üçin açyk mebel görnüşleri.Otaglar we çaýkanýan oturgyçlar: Otaglar we çaýkanýan oturgyçlar açyk dynç almak üçin amatly, p ...
  Koprak oka
 • Daşarda dynç almak üçin amatly we amatly ýer gözleýärsiňizmi?

  Daşarda dynç almak üçin amatly we amatly ýer gözleýärsiňizmi?

  Dokalan rattan gününe serediň.Tebigy, toprakly görnüşi we kaşaň dizaýny bilen bu gün düşegi, açyk howada açylmagyň we lezzet almagyň ajaýyp usulydyr.Rattan dokalan gündiz düşegi, adatça ýokary hilli rattandan, daşarda ulanmak üçin ajaýyp çydamly we dowamly materialdan ýasalýar.W ...
  Koprak oka
 • Nädip öý haýwanyňyzy rahat we bagtly duýup bilersiňiz?

  Nädip öý haýwanyňyzy rahat we bagtly duýup bilersiňiz?

  Muňa ýetmegiň iň oňat usullaryndan biri, olara rattan tegelek haýwan ýatagy bermekdir.Amatly we amatly dizaýny bilen bu düşek, öý haýwanyňyzyň dynç almagy we dynç almagy üçin iň amatly ýerdir.Rattan tegelek haýwan düşegi, adatça PE örülen we ýumşak, pagta ýaly amatly materiallardan ýasalýar, Bu ...
  Koprak oka
 • Täze web sahypasy işe başlaýar

  Täze web sahypasy işe başlaýar

  Täze web sahypasy işe başlaýar Soňky on ýylda “Boomfortune” mebel sergilerinden we üçünji tarap tor platformasyndan köp sanly müşderini satyn aldy we olaryň hemmesi ýokary hilli önümlerimize ýokary baha berýär.Has köp müşderiniň kompaniýamyz we önümimiz hakda has köp zat öwrenmegine rugsat bermek üçin ajaýyp bir zat döretdik ...
  Koprak oka
 • Açyk meýdanda nahar iýmegi halaýanlar üçin “bistro” toplumy meşhurlyga öwrüldi

  Bu toplumlar iki adama daşarda nahar ýa-da içgilerden lezzet almak üçin ajaýyp we amatly ýer bermek üçin döredildi.Ykjam ululygy we özüne çekiji dizaýny bilen bistro toplumlary kiçi balkonlar, eýwanlar ýa-da baglar üçin ajaýyp.“Bistro” toplumlary dürli materiallarda, klassiki ýasalan iro-dan ...
  Koprak oka
 • Rattan pişik öýlerini haýwanlaryň eýeleriniň arasynda beýle meşhur edýän näme?

  Rattan pişik öýlerini haýwanlaryň eýeleriniň arasynda beýle meşhur edýän näme?

  Rattan pişik öýüniň köp taraplylygy onuň iň gowy aýratynlyklaryndan biridir.Öýüňiziň islendik otagynda ajaýyp bezeg bölegi, pişigiňiz üçin amatly dynç alyş ýeri hökmünde ulanylyp bilner.Köp modellerde arassalamak aňsat, ýumşak, aýrylýan ýassyklar bar ...
  Koprak oka
 • Oňaýly we açyk nahar meýdançasyny döretmek isleýärsiňizmi?

  Daşky pub stol toplumyna serediň.Ajaýyp we işleýiş dizaýny bilen bu toplum, güne we arassa howany ýuwup, maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen nahardan ýa-da içgiden lezzet almagyň ajaýyp usulydyr.“Outdoor Pub Table” toplumy adatça ýokary stol we gabat gelýän oturgyçlary öz içine alýar, hemmesi çydamly ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2