Gysgaça giriş

15 ýyl hil önümçiligi

“Boomfortune” açyk mebelleriň professional öndürijisidir.

2009-njy ýylda Hytaýyň Guangdong şäheriniň Foshan şäherinde mebelleriň paýtagty hökmünde tanalýan we ýokary derejeli açyk mebelleri öndürmekde we öndürmekde uly tejribä eýe.Ulanylýan esasy materiallar, dokma usullaryna üns berýän demir turbalar, alýumin turbalar we ekologiýa taýdan arassa PE rattan.Açyk mebelleriň globallaşmagy bilen, 2020-nji ýylda has köp global müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin orta we pes açyk mebel öndürmek üçin 2020-nji ýylda Şandongda Heze şäherinde mebel fabrigi gurduk.Bu strategiki ösüş meýilnamasy, şol bir wagtyň özünde açyk mebel pudagynda bäsdeşlige ukyplylygymyzy ýokarlandyryp, ösüş üçin has giň ýer döredip, orta we ýokary derejeli mebel önümleriniň doly görnüşini öndürmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň strategiki ösüşini doly goldamak üçin 2022-nji ýylda Şençzhenen işewürlik merkezini döretdik. Merkez ähli müşderiler üçin dolandyryşy optimallaşdyrýar, sargytlary bitewi optimizasiýa we paýlamagy üpjün edýär, aragatnaşyk päsgelçiliklerini azaldýar, iş we zawodlaryň arasynda aragatnaşyk netijeliligini ýokarlandyrýar we çalt we çalt üpjün edýär satuwdan soňky meseleleri wagtynda çözmek.Bu toplumlaýyn çemeleşme, hünär hyzmatlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmagy we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

“Boomfortune” mebelleri dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.Foshan zawody 5000 inedördül metr meýdany, Şandong zawody bolsa 20,000 inedördül metr meýdany, 300 hünärli işçini öz içine alýar.Ortaça aýlyk önümçilik 80 konteýner bolup, her ýylda 1000 konteýner öndürilýär we ortaça ýyllyk satuwy 150 million RMB bolýar.Bizde doly ýöriteleşdirilen önümçilik we gaýtadan işlemek ussahanasy bar, kesmek-kebşirlemek-ýalpyldawuk-çäge / pos aýyrmak we fosfat dokamak / mata ýüplük-ýük göteriji synag-gaplamak-synamak synagy.Taýýar önümleriň 80% -den gowragy önümiň hiline berk gözegçilik etmek we ähli müşderileriň barlaglarynyň ilkinji synanyşykdan geçmegini üpjün etmek üçin doly gözden geçirilýär.

Dört esasy kategoriýany öz içine alýan köp sanly amaly önümler bar: şäherdäki açyk mebel, eýwan açyk mebel, täjirçilik açyk mebel, göçme açyk mebel we ş.m.

takmynan1

Biz näme edýäris

Esasan açyk stollar we oturgyçlar, bag mebelleri, howuz mebelleri, kempir mebelleri, restoran mebelleri, haýwan mebelleri, seýilgäh mebelleri, in engineeringenerçilik ýöriteleşdirilen mebel we ş.m. öz içine alýar, eýwan we bag, plýa beach we basseýn ýaly köp ýer üçin amatly. , klub we bar, restoran we kafe, villa we balkon, dynç alyş lagerleri we ş.m.Ulanylýan materiallara demir turba, alýumin turbasy, daşky gurşaw PE rattan dokamak, gaty ýa-da plastmassa agaç, Taslin mata we ş.m.ODM sargytlaryndan başga-da, dürli OEM sargytlaryny hem kabul edýäris we häzirki wagtda önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda we sebitinde gowy satylýar.

Biz näme edýäris

Baý eksport tejribesi, strategiki ösüş tertibi we müşderi hyzmat tertibini yzygiderli gowulandyrmak bilen, müşderilere ýokary hilli açyk mebel, netijeli hünär hyzmatlary we önümi ösdürmek boýunça hyzmatlar bilen yzygiderli üpjün edýäris we dünýä müşderileri bilen bilelikde işleýäris adamlar üçin yzygiderli tagalla etmek üçin amatly we açyk açyk meýdan.

takmynan2

“Boomfortune” we açyk açyk ýaşaýyş meýdanyna üns bereniňiz üçin sag bolsun aýdýaryn.

“Boomfortune” hyýaly öýüňizi ajaýyp mebel bilen bezäň!