Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň uzyn dowam edýär?

Daşky mebel saýlanyňyzda çydamlylyk esasy faktor.Hiç kim açyk mebellere diňe gysga wagtyň içinde ýaramazlaşmagy üçin maýa goýmak islemeýär.Şonuň üçin açyk mebelleriň haýsy görnüşleriniň iň uzak dowam etjekdigini bilmek möhümdir.Açyk mebel üçin gaty köp wariant bar, haýsy görnüşiň wagt synagyndan geçjekdigini kesgitlemek gaty kyn.Gözleg geçirdik we açyk mebeliň haýsy görnüşleriniň dowam etdiriljekdigi barada käbir düşünjelerimiz bar.
Rattan oturgyjy bambuk nagşy
“Boomfortune” 15 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan açyk mebel öndüriji.Bu kompaniýa 2009-njy ýylda Guangdongyň Foshan şäherinde döredilip, 2020-nji ýylda Şandongyň Heze şäherinde şahamça gurlar. 20,000 inedördül metr we 300 hünärli işçi bilen Boomfortune ýokary hilli, çydamly açyk mebel öndürmek bilen buýsanýar. .

Uzak ýaşamak barada aýdylanda, material göz öňünde tutulmaly esasy faktor.Açyk mebel dünýäsinde çeňňek, alýumin we howa şertli örme ýaly materiallar çydamlylygy bilen bellidir.Çaý, çüýremäge, güjüklere we mör-möjeklere tebigy garşylygy sebäpli açyk mebel üçin iň meşhur seçimdir.Oilagynyň köp bolmagy we berk däne ony açyk mebel üçin berk we çydamly saýlamaga öwürýär.Alýumin ýokary çydamly we pos çydamly başga bir materialdyr.Şeýle hem ýeňil we hereket etmek we tertipleşdirmek aňsat.Howanyň howa şertlerine çydap bilýän poliresin rattandan ýasalan, howa şertli örme, uzak wagtlap açyk mebel üçin ajaýyp saýlawdyr.
BF-CT502F
Ulanylan materiallardan başga-da, açyk mebelleriň gurluşygy we dizaýny onuň uzak ömründe möhüm rol oýnaýar.Hil ussatlygy we jikme-jikliklere üns bermek, açyk mebelleriň dowamly gurulmagyny üpjün edýär.“Boomfortune” -niň tejribeli işgärleri diňe bir ajaýyp görünmän, açyk howanyň şertlerine garşy durmak üçin gurlan açyk mebelleri döretmäge borçlanýar.

Mundan başga-da, açyk mebellere hyzmat etmek onuň ömrüne täsir edip biler.Howanyň agyr döwürlerinde yzygiderli arassalamak we saklamak ýaly dogry ideg we tehniki hyzmat, açyk mebelleriň ömrüni uzaltmaga kömek edip biler.Gorag örtüklerine we saklaýyş çözgütlerine maýa goýmak, daşarky mebelleriňizi uzak möhletde goramaga kömek edip biler.

Belli bir materiallaryň we gurluşyk usullarynyň açyk mebelleriň ömrüni uzaltmaga kömek edip biljekdigine garamazdan, markalaryň we öndürijileriň hem göz öňünde tutuljakdygyny bellemelidiris.“Boomfortune” ýaly abraýly we tejribeli açyk mebel öndürijisini saýlamak uzak möhletli mebelleri kepillendirýär.

Wagtyň synagyndan geçjek açyk mebel gözläniňde, materiallary, gurluşygy, dizaýny we tehniki hyzmaty göz öňünde tutmak möhümdir.“Boomfortune” ýaly ynamdar öndürijilerden ýokary hilli açyk mebel saýlamak bilen, ýakyn ýyllarda açyk giňişligiňizi artdyrjak çydamly we uzak möhletli mebellerden lezzet alyp bilersiňiz.


Iş wagty: -anwar-04-2024