Boomfortune hekaýasy

Boomfortune hekaýasy

Açyk mebel kompaniýasy

Açyk mebel üçin 15 ýyllyk hil önümçiligi

2009-njy ýylda Hytaýyň Guangdong şäheriniň Foshan şäherinde döredildi.

2020-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň Heze şäherinde şahamça zawody döredildi.

2022-nji ýylda Hytaýyň Guandong şäheriniň Şençzhenen şäherinde işewürlik merkezi döredildi.

takmynan3

Daşky mebel Hytaýa ýaýramazdan ozal Europeewropada we Amerikada peýda boldy.Europeanewropa we Amerikan dizaýnynyň Hytaýyň ýerli ajaýyp önümçilik tehnologiýasy bilen utgaşmagy, açyk mebel eksport kärhanalarynyň köpüsiniň döremegine sebäp boldy.“Boomfortune” bu kontekstde döredildi.

2009-njy ýylda Hytaýyň Guangdong şäheriniň Foshan şäherinde mebelleriň paýtagty hökmünde tanalýan we ýokary derejeli açyk mebelleri öndürmekde we öndürmekde uly tejribä eýe.Ulanylýan esasy materiallar, dokma usullaryna üns berýän demir turbalar, alýumin turbalar we ekologiýa taýdan arassa PE rattan.Açyk mebelleriň globallaşmagy bilen, 2020-nji ýylda has köp global müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin orta we pes açyk mebel öndürmek üçin 2020-nji ýylda Şandongda Heze şäherinde mebel fabrigi gurduk.Bu strategiki ösüş meýilnamasy, şol bir wagtyň özünde açyk mebel pudagynda bäsdeşlige ukyplylygymyzy ýokarlandyryp, ösüş üçin has giň ýer döredip, orta we ýokary derejeli mebel önümleriniň doly görnüşini öndürmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň strategiki ösüşini doly goldamak üçin 2022-nji ýylda Şençzhenen işewürlik merkezini döretdik. Merkez ähli müşderiler üçin dolandyryşy optimallaşdyrýar, sargytlary bitewi optimizasiýa we paýlamagy üpjün edýär, aragatnaşyk päsgelçiliklerini azaldýar, iş we zawodlaryň arasynda aragatnaşyk netijeliligini ýokarlandyrýar we çalt we çalt üpjün edýär satuwdan soňky meseleleri wagtynda çözmek.Bu toplumlaýyn çemeleşme, hünär hyzmatlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmagy we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

“Boomfortune” mebelleri dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.Foshan zawody 5000 inedördül metr meýdany, Şandong zawody bolsa 20,000 inedördül metr meýdany, 300 hünärli işçini öz içine alýar.Ortaça aýlyk önümçilik 80 konteýner bolup, her ýylda 1000 konteýner öndürilýär we ortaça ýyllyk satuwy 150 million RMB bolýar.Bizde doly ýöriteleşdirilen önümçilik we gaýtadan işlemek ussahanasy bar, kesmek-kebşirlemek-ýalpyldawuk-çäge / pos aýyrmak we fosfat dokamak / mata ýüplük-ýük göteriji synag-gaplamak-synamak synagy.Taýýar önümleriň 80% -den gowragy önümiň hiline berk gözegçilik etmek we ähli müşderileriň barlaglarynyň ilkinji synanyşykdan geçmegini üpjün etmek üçin doly gözden geçirilýär.

Dört esasy kategoriýany öz içine alýan köp sanly amaly önümler bar: şäherdäki açyk mebel, eýwan açyk mebel, täjirçilik açyk mebel, göçme açyk mebel we ş.m.

Esasan açyk stollar we oturgyçlar, bag mebelleri, howuz mebelleri, kempir mebelleri, restoran mebelleri, haýwan mebelleri, seýilgäh mebelleri, in engineeringenerçilik ýöriteleşdirilen mebel we ş.m. öz içine alýar, eýwan we bag, plýa beach we basseýn ýaly köp ýer üçin amatly. , klub we bar, restoran we kafe, villa we balkon, dynç alyş lagerleri we ş.m.Ulanylýan materiallara demir turba, alýumin turbasy, daşky gurşaw PE rattan dokamak, gaty ýa-da plastmassa agaç, Taslin mata we ş.m.ODM sargytlaryndan başga-da, dürli OEM sargytlaryny hem kabul edýäris we häzirki wagtda önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda we sebitinde gowy satylýar.

takmynan1

Baý eksport tejribesi, strategiki ösüş tertibi we müşderi hyzmat tertibini yzygiderli gowulandyrmak bilen, müşderilere ýokary hilli açyk mebel, netijeli hünär hyzmatlary we önümi ösdürmek boýunça hyzmatlar bilen yzygiderli üpjün edýäris we dünýä müşderileri bilen bilelikde işleýäris adamlar üçin yzygiderli tagalla etmek üçin amatly we açyk açyk meýdan.
Boomfortune we açyk açyk ýaşaýyş meýdanyna üns bereniňiz üçin sag bolsun aýdýaryn. Boomfortune hyýaly öýüňizi ajaýyp mebel bilen bezäň!

Ylmy dolandyryş

“Boomfortune” çig maldan başlap, ahyrky önüm gaplanyşyna çenli kebşirlemek, polatlamak, dokamak we poroşok örtük ýaly ähli ädimleri öz içine alýan önümçilik işini hemişe berk dolandyrýar.

Çig malymyz üçin elmydama dünýäniň dürli künjeklerinden iň ýokary derejeli marka üpjün edijilerini saýlaýarys.

“Boomfortune” -iň ösüşi elmydama ýokary hilli yhlas bilen yzarlanýar.

Önümi we hilini ýokarlandyrmagy, ýokary netijeli ylmy dolandyryşy amala aşyrmagy we satuwdan soňky iň gowy hyzmaty dowam etdirmegi dowam etdiriň.Hil boýunça eglişik ýok, dizaýn döredijiliginiň çägi ýok;Netijede önümlerimiz stilde gabat gelýär, stilde roman, hil taýdan ajaýyp we müşderiler tarapyndan gowy görülýär.Hil bilen ýasalan we hemmeler tarapyndan lezzet alýan.

Dizaýn nazaryýeti

"Içerki zatlary açyk howada köpeltmek mümkin" ýörelgesine eýerip, açyk howada ulanmagyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, Europeanewropa we Amerikan dizaýn stillerini giňeldýäris.Saglyga, daşky gurşawy goramaga, rahatlyga we çydamlylyga ünsi jemläp, dürli önümlerimiz diňe bir ekologiýa taýdan arassa we estetiki taýdan ýakymly bolman, eýsem uzak dowam edýär.Windeliň, günüň täsirine, mör-möjeklere we çüýremegine çydamly.Içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin bolsun, Boomfortune mebelleri deňi-taýy bolmadyk rahat tejribe berýär.

takmynan2

Hil barlagy

Dizaýn ruhdyr, önümçilik, dizaýndan, gurluşykdan we önümçilikden başlap, müşderiniň tejribesine çenli, her baglanyşyk, her jikme-jiklik arkaly hiliň iň soňky gözlegidir.Her bir mebel böleklerini ýasamak, ussatlyk ruhuna, döredijilik ruhunda, hil ruhunda kämillik ruhuna, müşderi hyzmatynyň ruhuna we kämillige ymtylmak üçin "kämillige, kämillige ymtylýarys" açyk mebel pudagynda esasy kärhana.Kompaniýanyň hil syýasaty: önümiň kämilligi, hiliň yzygiderli ýokarlanmagy, ylmy we netijeli dolandyryş we has gowy hyzmat gözlemek.

Hil taýdan eglişik ýok, dizaýn döredijiliginde hiç hili çäklendirmeler ýok we şonuň üçin önümlerimiz gabat gelýän stil, täze stil, ajaýyp hil we daşary ýurtly müşderileriň köpüsi tarapyndan gowy görülýär.

takmynan 5
takmynan6

Ösüş maksady

Innowasiýa dünýädäki ösüşiň hereketlendiriji güýji we ösüşimiziň hereketlendiriji güýji.Döwür bilen öňe gitmek, täze, ýokary hilli öňe gitmek, daşky gurşawy goramak we rahatlyk biziň ösüş maksadymyzdyr.

“Boomfortune” häzirki durmuşyň täze tejribesini ýokarlandyrmak we siziň we meniň üçin gowy durmuşy durmuşa geçirmek üçin ýokary hilli açyk mebel ýasady.

Boomfortune, siziň üçin iň oňat mebel!

takmynan3