Kompaniýa habarlary

 • Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň uzyn dowam edýär?

  Açyk mebeliň haýsy görnüşi iň uzyn dowam edýär?

  Daşky mebel saýlanyňyzda çydamlylyk esasy faktor.Hiç kim açyk mebellere diňe gysga wagtyň içinde ýaramazlaşmagy üçin maýa goýmak islemeýär.Şonuň üçin açyk mebelleriň haýsy görnüşleriniň iň uzak dowam etjekdigini bilmek möhümdir.Açyk meýdanda gaty köp wariant bar ...
  Koprak oka
 • Halaýan açyk howany saýlamak üçin Boomfortue-a hoş geldiňiz

  Halaýan açyk howany saýlamak üçin Boomfortue-a hoş geldiňiz

  Açyk mebeliň köp görnüşi bar, şol sanda çäklendirilmeýär: Stollar we oturgyçlar: Açyk nahar stollary we oturgyçlar nahar ýa-da dynç alyş üçin açyk mebel görnüşleri.Otaglar we çaýkanýan oturgyçlar: Otaglar we çaýkanýan oturgyçlar açyk dynç almak üçin amatly, p ...
  Koprak oka
 • Täze web sahypasy işe başlaýar

  Täze web sahypasy işe başlaýar

  Täze web sahypasy işe başlaýar Soňky on ýylda “Boomfortune” mebel sergilerinden we üçünji tarap tor platformasyndan köp sanly müşderini satyn aldy we olaryň hemmesi ýokary hilli önümlerimize ýokary baha berýär.Has köp müşderiniň kompaniýamyz we önümimiz hakda has köp zat öwrenmegine rugsat bermek üçin ajaýyp bir zat döretdik ...
  Koprak oka
 • Rattan pişik öýlerini haýwanlaryň eýeleriniň arasynda beýle meşhur edýän näme?

  Rattan pişik öýlerini haýwanlaryň eýeleriniň arasynda beýle meşhur edýän näme?

  Rattan pişik öýüniň köp taraplylygy onuň iň gowy aýratynlyklaryndan biridir.Öýüňiziň islendik otagynda ajaýyp bezeg bölegi, pişigiňiz üçin amatly dynç alyş ýeri hökmünde ulanylyp bilner.Köp modellerde arassalamak aňsat, ýumşak, aýrylýan ýassyklar bar ...
  Koprak oka
 • Oňaýly we açyk nahar meýdançasyny döretmek isleýärsiňizmi?

  Daşky pub stol toplumyna serediň.Ajaýyp we işleýiş dizaýny bilen bu toplum, güne we arassa howany ýuwup, maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen nahardan ýa-da içgiden lezzet almagyň ajaýyp usulydyr.“Outdoor Pub Table” toplumy adatça ýokary stol we gabat gelýän oturgyçlary öz içine alýar, hemmesi çydamly ...
  Koprak oka
 • Bu tomus dynç almagyň we güne siňdirmegiň ajaýyp usulyny gözleýärsiňizmi?

  Tolkun çaýkanýan oturgyçdan başga zat görmäň.Sleumşak we döwrebap dizaýny bilen bu oturgyç islendik açyk ýaşaýyş meýdanynyň merkezine öwrüler.Tolkun çaýka salonynyň oturgyjy, bedeni rahatlykda bezeýän özboluşly egri dizaýny öz içine alýar.Highokary hilli materiallardan ýasaldy ...
  Koprak oka
 • Açyk durmuş durmuşy adamlaryň arasynda barha meşhur bolýar.

  Howanyň gyzmagy bilen adamlar açyk meýdandan lezzet almaga taýynlanýar , We güýmenmek we dynç almak üçin iň meşhur açyk mebel bölekleriniň biri açyk diwan toplumy.Açyk diwan toplumlary, islendik tagamyna we býudjetine laýyk dürli stillerde, dizaýnlarda we materiallarda bolýar.Olar ...
  Koprak oka
 • Howa gyzyp başlansoň, köp adam ünsüni açyk ýaşaýyş ýerlerine gönükdirýär

  Isleg bildirilýän açyk mebelleriň bir bölegi açyk oturgyçlardyr.Açyk oturgyçlar köptaraply we dürli görnüşlerde, materiallarda we reňklerde bolýar.Olar eýwanda, palubada ýa-da howluda dynç almak we güýmenmek üçin ajaýyp.Köp adamyň wagt sarp etmegi bilen ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda açyk durmuşyň täze ugry, “kempir” gyzgyn gözlegde!

  2022-nji ýylda açyk durmuşyň täze ugry, “kempir” gyzgyn gözlegde!

  Dynç güni nirä gitmeli?Geliň, kempire gideliň!Otlar ýaşyl, köl ýaşyl, çadyr, birnäçe kiçijik oturgyçlar, lezzetli barbekyu, naharlar we iýmit ...... dynç alyşyň täze usuly hökmünde “kempir” durmuşy ýuwaş-ýuwaşdan töweregimizde gyzdy."Dostlaryň arasynda ...
  Koprak oka
 • Daşky mebeli nädip saýlamaly

  Daşky mebeli nädip saýlamaly

  Dogry açyk mebel saýlamak üçin dört ädim : 1-Paluba, eýwan ýa-da bag üçin açyk mebelleri nädip satyn almaly.Howanyň gyzmagy bilen, açyk ýaşaýyş hakda pikirlenip başlamagyň wagty geldi.Uly paluba ýa-da kiçi balkon bolsun, daşarda oturmak ýaly zat ýok ...
  Koprak oka