Halaýan açyk howany saýlamak üçin Boomfortue-a hoş geldiňiz

Açyk mebeliň köp görnüşi bar, şol sanda:
Stollar we oturgyçlar: Açyk nahar stollary we oturgyçlar nahar iýmek ýa-da dynç almak üçin açyk mebel görnüşleri.
Oturylyşyklar we çaýkanýan oturgyçlar: Otaglar we çaýkanýan oturgyçlar açyk dynç almak üçin amatlydyr, bu adamlara açyk gurşawdan peýdalanmaga we lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Divanlar we oturgyçlar: Açyk divanlar we oturgyçlar açyk dynç alyş we jemgyýetçilik ýygnanyşyklary üçin amatly oturgyçlary üpjün edýär.
Hammoklar: Hammoklar açyk dynç almak üçin nusgawy seçim bolup, adamlara ýatmaga we gün şöhlesinden we şemaldan lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Zontikler we çadyrlar: Açyk zontikler we çadyrlar günüň goragyny we pena üpjün edýär, açyk ýerleri has amatly we amaly edýär.
Bag stollary we oturgyçlar, ösümlik stendleri: Bag stollary we oturgyçlary açyk naharda ýa-da ýygnanyşyklarda, ösümlik stendleri bolsa güller we bezegler üçin ulanylýar.
“BBQ” panjaralary we açyk peçler: “BBQ” panjaralary we açyk peçler açyk nahar bişirmek we barbekyu çäreleri üçin amatly nahar taýýarlamagy amatly edýär.
Howuz kenaryndaky mebel: Otaglar we gün düşekleri ýaly howuz ýakasyndaky mebeller howuzda dynç almak we güne ýanmak üçin ýer hödürleýär.
Gün şöhlesi we eýwan mebelleri: Gün şöhleleri we eýwan mebelleri, açyk dynç alyş we güýmenje meýdançalaryny üpjün edýän otaglar, otaglar, dynç alyş stollary we oturgyçlary öz içine alýar.
Saklaýyş gutulary we gurnaýjylar: Açyk ammar gutulary we guramaçylar açyk meýdany tertipli we tertipli saklamak üçin açyk enjamlary, gurallary we dürli zatlary saklamak üçin ulanylýar.
Bular açyk mebeliň umumy görnüşleri.Şahsy islegleriňize we açyk meýdan talaplaryna baglylykda, açyk ýaşaýyş tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin açyk mebel saýlap bilersiňiz.Halaýan açyk mebelleriňizi saýlamak üçin Bomfortue-a hoş geldiňiz.


Iş wagty: Awgust-04-2023